# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
زهره بهرامی 12 418 12 0
مهدی موسوی کمازانی 31 2878 54 4
نرجس کرامتی 8 410 7 0
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
زهره بهرامی 10 308 20 39
مهدی موسوی کمازانی 29 2436 70 62
نرجس کرامتی 7 328 17 18
Top